TW:00081 ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 16,900 บาท ZT

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM COSMETIC CENTER ช้อปปิ้งซื่อหลิงไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 30

เดือนพฤษภาคม 2561 : 17 , 27

เดือนมิถุนายน 2561 : 8 , 12 , 26

TW:00080 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN อาร์ตตัวพ่อ

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,987 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดหลงซาน - ร้านนาฬิกา – ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

พฤษภาคม - กันยายน 2561

TW:00077 ทัวร์ไต้หวัน T-DED GRAND TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 25,900 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไทจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ร้าน Cosmetic อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิว Mitsui Outlet Park สนามบินเถาหยวน รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน 2561

TW:00076 ทัวร์ไต้หวัน EXCLUSIVE IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: นกสกูต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 21,777 บาท ZG

ทัวร์ไต้หวัน วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดเหวิ่นหวู่ เมืองเจียอี้ ร้านชาไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน เมืองไจง ไทเป ร้านสร้อยสุขภาพ ร้านพายสับปะรด ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฮัวเหลียน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ ร้านหยก ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ย่านซีเหมินติง รายละเอียด..

เดือนมีนาคม - เดือนกันยายน 2561

TW:00074 ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ TAIPEI TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 14,900 บาท BI

ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชอปปิ้ง ย่างซีเหมินติง และตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ถ่ายรูปหมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลองผิงซี พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูหม่าล่า และเสี่ยวหลงเปา รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 - เดือนตุลาคม 2561

TW:00072 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 15,900 บาท ZT

ทัวร์ไต้หวัน นมัสการศาลเจ้าขงจื้อและศาลเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้ง ตลาดฝงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดซื่อหลิน ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งมีความงดงามราวกับภาพวาด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งเป็นแหล่งรวมประวัติของนายพล เจียงไคเช็ค อุทยานเย่หลิ่ว จุดเหนือสุดของไต้หวัน มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาว รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 5 , 11 , 12 , 13 , 19

เดือนพฤษภาคม 2561 : 8 , 13 , 22

เดือนมิถุนายน 2561 : 1 , 19 , 27

TW:00069 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,911 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลินเพลิน เกาสง ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. เที่ยวเมืองเกาสง เมืองใหญ่ที่สำคัญทางใต้ของไต้หวัน 2. เที่ยว EDA WORLD ช้อปปิ้ง OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน 3. ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เกาสง 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยันจันทรา 5. ถ่ายรุปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน 6. สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง รายละเอียด..

19 - 23 เมษายน 2561

07 - 11 พฤษภาคม 2561

24 - 28 พฤษภาคม 2561

07 - 11 มิถุนายน 2561

TW:00068 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,911 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบาย เพลิน เพลิน 3 อุทยาน ทาโรโกะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ่ว ไฮไลท์.... 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน เที่ยวพร้อมกัน .... ในราคาสบายกระเป๋า 1. อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน 2. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... 3. ชมความงามธรรมชาติของที่อุทยานเย๋หลิ่ว 4. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5. อาบน้ำแร่บรรยากาศส่วนตัวภายในห้องพัก 6. ชมสมบัติล่ำค่าที่พิพิธภัณฑ์กู้กง ... ประวัติศาสตร์จีนยาวนานกว่า 5,000 ปี 7. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria Outl รายละเอียด..

19 - 24 เมษายน 2561

13 - 18 พฤษภาคม 2561

03 - 08 มิถุนายน 2561

23 - 28 มิถุนายน 2561

TW:00066 ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,900 บาท SB

ทัวร์ไต้หวัน ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า 1. ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ 2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา 3. ช้อปปิ้ง 2 ตลาดชื่อดัง ซื่อหลินไนท์, ซีเหมินติง 4. ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet 5. หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว 6. ถ่ายรูปคู่กับตึกไทเป 101 landmark ของไต้หวัน รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 01, 17

มีนาคม 2561 : 03, 11, 27

เมษายน 2561 : 10, 26 /// พฤษภาคม 2561 : 10, 19, 27, 31

มิถุนายน 2561 : 11, 25

TW:00050 ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว

ประเทศ: ไต้หวัน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: อีวีเอแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 22,900 บาท ฺBI

ทวัร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานอาลีซาน สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่ ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ชมอุทยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช็อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก) พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน) รายละเอียด..

25 - 29 เมษายน 2561

12 - 15 พฤษภาคม 2561

1 - 5 มิถุนายน 2561

รวมทั้งหมด10