RS:00623 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 71,900 บาท WC

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ นั่งรถไฟใต้ดิน – เนินเขาสแปร์โร่ – เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก – พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ป้อมปีเตอร์และปอล พิเศษ...ชมละครสัตว์ และ กาล่าดินเนอร์ ชมโชว์พื้นเมืองในพระราชวัง Nikolaevsky Palace *** บินภายในมอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์ และเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟด่วน ขากลับ รายละเอียด..

19 – 25 พฤษภาคม 2561

RS:00607 ทัวร์รัสเซีย GRAND RUSSIA (Moscow-St.peterburge)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,888 บาท pv

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก–ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ มหาวิหารเซนต์ไอแซค - HERMITAGE MUSEUM เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังพระนางแคทเธอลีน Bronze horseman เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - มอสโคว์ – METRO – มหาวิหารเซนต์บาซิล - ARABAT STREET มอสโคว์ –พระราชวังเครมลิน – อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - โบสถ์อัสสัมชัญ – จัตุรัสแดง วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์-ห้างกุม-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล – IZMAILOSKY MARKET รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561

เดือนกรกฎาคม 2561

เดือนสิงหาคม 2561

RS:00606 ทัวร์รัสเซีย PERFECT RUSSIA (Moscow - St.perterburge)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 60,999 บาท pv

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล มอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ – METRO - ถนนอารบัต - ละครสัตว์ มอสโคว์ – SAPSAN EXPRESS – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ-ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค - Bronze horseman - เรือรบหลวงออโรร่า SAPSAN EXPRESS TRAIN - จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล- GUM IZMAILOVSKY SOUVENIR MARKET รายละเอียด..

26 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

เดือนมิถุนายน 2561 : 12 , 20 , 23

RS:00605 ทัวร์รัสเซีย SPECIAL WHITE NIGHT -B (Moscow-St.petersburge)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 75,555 บาท pv

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ถนนอารบัต ละครสัตว์ มอสโคว์ พระราชวังเคลมริน อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ METRO - IZMAILOVSKY MARKET มอสโคว์ เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก มหาวิหารเซนต์ไอแซค เรือรบหลวงออโรร่า ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือด รายละเอียด..

16 - 22 เดือนมิถุนายน 2561

RS:00604 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA WHITE NIGHT B (St.petersburge - Moscow)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท pv

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ - พระราชวังฤดูหนาว HERMITAGE MUSEUM –โบสถ์หยดเลือด - มหาวิหารเซนต์ไอแซค เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก - ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ SAPSAN EXPRESS TRAIN มอสโคว์ ถนนอารบัต ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล -พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์- โบสถ์ อัสสัมชัญ –จัตุรัสแดง -มหาวิหารเซนต์บาซิล –กุม รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 5 , 7 , 14 , 21 , 28

เดือนกรกฎาคม 2561 : 5 , 12 , 19

เดือนสิงหาคม 2561 : 9 , 23

เดือนกันยายน 2561 : 4 , 11 , 18 , 25

RS:00603 ทัวร์รัสเซีย RUSSIA WHITE NIGHT A (Moscow-St.petersburge)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท pv

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) มหาวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ โบสถ์อัสสัมชัญ GUM (ห้างกุม) มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 : 2 , 12 , 16

เดือนกันยายน 2561 : 5 , 9 , 16 , 19 , 22 , 23

RS:00602 ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia 6 Days 2 Cities

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท VT

ทัวร์รัสเซีย ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์- พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล- โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเนวา ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รายละเอียด..

สิงหาคม 2561 : 09, 11, 30

กันยายน 2561 : 13, 20, 27

RS:00601 ทัวร์รัสเซีย Hilight Russia มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 57,900 บาท VT

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-พระราชวังฤดูร้อนเปโตควเอเรสต์- วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล- โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์-ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด!! ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำเนวา ในนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รายละเอียด..

26 - 31 กรกฏาคม 2651

28 กรกฏาคม - 02 สิงหาคม 2561

13 - 18 ตุลาคม 2561

RS:00600 ทัวร์รัสเซีย

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 71,900 บาท WC

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โร่ – จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล – พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ ถนนอารบัต – นั่งรถไฟใต้ดิน – เนินเขาสแปร์โร่ เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก - พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(พระราชวังฤดูร้อน) พระราชวังแคทเธอรีน – พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ – ป้อมปีเตอร์และปอล *** บินภายในมอสโคว์ – เซนต์ ปีเตอร์ และเปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟด่วน ขากลับ *** รายละเอียด..

19 - 25 พฤษภาคม 2561

RS:00599 ทัวร์รัสเซีย CIRCUS SUPER RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 2 คืน สายการบิน: มาฮาน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 33,888 บาท PE

ทัวร์รัสเซีย เตหะราน–มอสโคว์- พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ชมเซอร์คัส จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล – กุม ซาร์กอส (Zagorsk)-MATRESHAKA FACTORY-วิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 18, 25

พฤษภาคม 2561 : 02, 09, 16, 23

RS:00036 ทัวร์รัสเซีย CIRCUS SPECIAL SPRING-A RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,888 บาท PE

ทัวร์รัสเซีย จุดเด่นของรายการท่องเที่ยวรัสเซียของเรา 1. เราใช้สายการบินแอร์แอสตาน่า สายการบินประจำชาติประเทศคาซัคสถาน สายการบินที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียกลางและภาคพื้นอินเดีย จากการจัดอันดับของสกายแทร็ก 5ปีซ้อน 2012/13/14/15/16 และล่าสุดเพิ้งคว้ารางวัล สายการบินยอดเยี่ยมของภูมิภาคเอเชียกลางและอินเดีย BEST AIRLINE IN CENTRAL ASIN AND INDIA ของสกายแทร็ก ประจำปี 2016 มาครอง รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 21, 28

พฤษภาคม 2561 : 19, 26

RS:00034 ทัวร์รัสเซีย LET IT SPRING-A IN RUSSIA

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 47,888 บาท PE

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล - สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว (METRO) – มหาวิหารเซนต์บาซิล – จัตุรัสแดง –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ – โบสถ์อัสสัมชัญ - GUM (ห้างกุม) มอสโคว์ - SAPSAN EXPRESS TRAIN – เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก - พระราชวังฤดูหนาว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก – พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – มหาวิหารเซนต์ไอแซค –ป้อมปีเตอร์ แอนด์ ปอลด์ รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 07, 11, 14, 21, 28

พฤษภาคม 2561 : 05, 12, 26

RS:00028 ทัวร์รัสเซีย UNSEEN RUSSIA (มอสโคว์-ซากอร์ส- นิว เยรูซาเล็ม)

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: สิงคโปร์แอร์ไลน์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,999 บาท ZG

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ – สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ – เซนต์ซาเวียร์ – อารบัต พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่–จัตุรัสแดง–วิหารเซนต์บาซิล มอสโคว – ซากอร์ส – โบสถ์โฮลีทรินิตี้ -โบสถ์อัสสัมชัญ-IZMAILOVO MARKET โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม – ถ่ายรูปกับสุนัขฮัสกี้ – ขี่สุนัขลากเลื่อน (ไม่รวมในค่าทัวร์) เนินเขาสแปร์โรว์ – NOVODEVICHY CONVENT – พิพิธถัณฑ์อวกาศ – ห้าง Vegus รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 4-11

เดือนมีนาคม 2561 : 4 - 11

เดือนเมษายน 2561 : 4-11 , 11-18 , 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2561

27พฤษภาคม – 03 มิถุนายน 61

RS:00024 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,900 บาท DD

ทัวร์รัสเซีย ดูไบ มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ อารบัท พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ จตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างกุม ล่องเรือ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

RS:00023 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 37,900 บาท DD

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ถนนอารบัท ซากอส โนโวดิวิชี สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิทยลัยมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม Shopping Mall Alexander Garden มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 5 , 12 , 26

เดือนพฤษภาคม 2561 : 9 , 24

RS:00017 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 56,900 บาท ฺฺBW

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวทั้งมอสโคว์ และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมเมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus) เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ – พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ รายละเอียด..

25-30 มกราคม 2561 // 1-6, 15-20, 22-27 กุมภาพันธ์ 2561

29 มีนาคม – 3 เมษายน 2561

5-10 เมษายน 2561 (วันจักรี)

24-29 พฤษภาคม 2561 (วันวิสาขบูชา)

RS:00015 ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia 3 Cities เที่ยวมอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 58,900 บาท VT

ทัวร์รัสเซีย ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน- จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัสและ ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รายละเอียด..

09 - 15 เมษายน 2561

14 - 20 เมษายน 2561

26 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2561

RS:00014 ทัวร์รัสเซีย Highlight Russia3 Cities เที่ยวมอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 65,900 บาท VT

ทัวร์รัสเซีย เที่ยวมอสโคว์ –เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น ชมพระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ-เที่ยวเมืองพุชกิ้น-ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชมความงามของพระราชวังฤดูร้อน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-พระราชวังเครมลิน- จัตุรัสแดง-ถ่ายรูปวิหารเซนต์บาซิล-โบสถ์เซ้นต์เซเวียร์- ช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้ากุมและตลาดสินค้าพื้นเมือง พิเศษสุด!! เที่ยวเมืองพุชกิ้น ชมพระราชวังที่งดงามที่สุด กาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัสและ ชมละครสัตว์ชื่อดังก้องโลก รายละเอียด..

26 พฤษภาคม - 01 มิถุนายน 2561

รวมทั้งหมด18