JP:01192 ทัวร์ญี่ปุ่น SPARKLING PINKMOSS TOKYO

ประเทศ: ญี่ปุ่น ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: แอร์เอเซียเอ็กซ์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 23,999 บาท ZG

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมความสวยงาม ทุ่งพิงค์มอส ชิมไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ พิเศษ!!!บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ล่องเรือทะเลสาบอชิ ฟูจิชั้น5 ศาลเจ้าคิบูเนะ-ช้อปปิ้งชินจูกุ เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ รายละเอียด..

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

EU:00584 ทัวร์ยุโรป Enjoy Italy-Swiss

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 49,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด์ 7 วนั ** บินแบบไม่เหนื่อยบินเช้าถึงเยน็ แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่ต้องลางานยาว กเ็ที่ยวแบบสองประเทศได้ บินสู่มิลานกลบัที่นครซูริค เที่ยวมิลาน ชอ้ ปป้ิ งแกลเลอเรยี ชมทะเลสาบโคโม่ ชอ้ ปป้ิ ง Fox Town Outlet พกัอินเทอรล์าเกน้ เดินเลน่ และมีเวลาชอ้ ปป้ิ ง ชมความงามแห่งขนุเขา ข้ึนทิทลิสดว้ยกระเชา้ใหม่ลา่สดุ แวะกรงุเบิรน์ เมืองหลวงแห่งสวิตเซอรแ์ลนด์ นอนลเูซิรน์เมืองตากอากาศชื่อดงั เดินทางแบบไม่เหนื่อย แถมชอ้ ปป้ิ งเต็มอิ่ม และชมน ้าตกไรนก์ อ่ นกลบั บา้ น รายละเอียด..

เมษายน 2561 : 10 - 16

พฤษภาคม 2561 : 05 - 11, 19 - 25

มิถุนายน 2561 : 05 - 11, 19 - 25

EU:00583 ทัวร์ยุโรป Enjoy France

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 7 วัน 5 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท VT

ทัวร์ยุโรป ฝรงั่เศส 7 วนั ** บินแบบไม่เหนื่อยบินเช้าถึงเยน็ แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่มีวนัฟรีอิสระ เที่ยวแควน้บลวัร ์ชมเมืองตรู ์เก็บภาพสวยปราสาทชอมบอรด์ เขา้ชมพระราชวงัแวรซ์ายส ์แวะจิแวรน์ี่เขา้ชมบา้นและสวนโมเน่ต์ ทวัรเ์มืองแรงส ์ชมมหาวิหารแห่งแรงส ์มรดกโลก ลอ่งเรอืแม่น ้าแซน ชอ้ ปป้ิ งเต็มอิ่ม La Vallee Village & La Fayette รายละเอียด..

13 - 19 เมษายน 2561

16 - 22 มิถุนายน 2561

TK:00017 ทัวร์ตุรกี แกรนด์ตุรกี

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 10 วัน 7 คืน สายการบิน: กาตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 29,900 บาท WC

ทัวร์ตุรกี สัมผัสความงามของ “ปามุคคาเล่” มรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม นำชม “เมืองโบราณเอเฟซุส” เมืองโบราณยุคกรีกโรมัน สัมผัสความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่” ชม “พระราชวังทอปคาปี” ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ นำท่าน “ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส” หนึ่งช่องแคบเลื่องชื่ออันดับต้นๆของโลก รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 : 28 // เดือนมีนาคม 2561 : 14 , 21 , 28

เดือนเมษายน 2561 : 18

เดือนพฤษภาคม 2561 : 2 , 23

เดือนมิถุนายน 2561 : 6

RS:00024 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 8 วัน 5 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 54,900 บาท DD

ทัวร์รัสเซีย ดูไบ มอสโคว์ มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ อารบัท พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ จตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างกุม ล่องเรือ มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โบสถ์หยดเลือด พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล กาล่าดินเนอร์ พร้อมการแสดงพื้นเมือง พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ รายละเอียด..

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

RS:00023 ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส

ประเทศ: รัสเซีย ระยะเวลา: 6 วัน 3 คืน สายการบิน: เอมมิเรต

ราคาเริ่มต้นเพียง: 37,900 บาท DD

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ถนนอารบัท ซากอส โนโวดิวิชี สแปร์โร่ฮิลล์ มหาวิทยลัยมอสโคว์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้างสรรพสินค้ากุม Shopping Mall Alexander Garden มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 5 , 12 , 26

เดือนพฤษภาคม 2561 : 9 , 24

MY:00193 ทัวร์พม่า โปรน้องดี ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พัก 4 ดาว

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: บางกอกแอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,900 บาท BI

ทัวร์พม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + น้ำดื่ม + ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูหราระดับ 4 ดาว แถมฟรี!! ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 : 1 , 2 , 9 , 30

เดือนเมษายน 2561 : 6 , 7 , 20 , 27 , 28

เดือนพฤษภาคม 2561 : 4 , 5 , 11 , 18 , 25

เดือนมิถุนายน 2561 : 1 , 8 , 15 , 22 , 29

MY:00192 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เนปิดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,900 บาท

ทัวร์พม่า กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ กราบขอพรพระนานอูพญาเรื่องสุขภาพ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตลาดสก๊อต ชมกรุงเนปิดอว์ เมืองหลวงใหม่ของพม่า สักการะพระมหาเจดีย์อุปปาตสันติ อิ่มอร่อยกับเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา + สลัดกุ้งมังกร+เป็ดปักกิ่ง+ น้ำ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 : 1 , 15

เดือนเมษายน 2561 : 5 , 12 , 26

เดือนพฤษภาคม 2561 : 4 , 11 , 31

เดือนมิถุนายน 2561 : 7 , 21

TK:00016 ทัวร์ตุรกี HOT HOT TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 8 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 28,999 บาท pv

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบ Bosphorus กรุงทรอย ม้าไม้จำลองเมืองทรอย เมืองไอยวาริค โรงงานเครื่องหนัง เมืองโบราณเอฟฟิซุส บ้านพระแม่มารี วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เมืองเฮียราโพลิส เมืองคอนย่า สวนผีเสื้อ เมืองคัปปาโดเกีย ระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย นครใต้ดิน เมืองเกอเรเม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง หุบเขาอุซิซาร์ อังการ่า เมืองอังการ่า กรุงอิสตันบูล จัตุรัสสุลต่านอะห์เมต Blue Mosque สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวัง Topkapi ตลาดสไปซ์มาร์เก รายละเอียด..

เดือนมิถุนายน 2561 - เดือนพฤศจิกายน 2561

MY:00191 ทัวร์พม่า โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

ประเทศ: พม่า ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: นกแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,999 บาท BI

ทัวร์พม่า ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากองพระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด เมนูพิเศษเป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร + พักโรงแรมหรูหราระดับ 4 ดาว รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 : 23 , 24 , 30 , 31

เดือนเมษายน 2561 : 6 , 7 , 13 , 14 , 20 , 21 , 27 , 28

เดือนพฤษภาคม 2561 : 4 , 5 , 11 , 12 , 18 , 19 , 25 , 26

เดือนมิถุนายน 2561 : 1 , 2 , 8 , 9 , 15 , 16 , 22 , 23 , 29 , 30

TK:00015 ทัวร์ตุรกี SUPER SHOCK TURKEY

ประเทศ: ตุรกี ระยะเวลา: 9 วัน 6 คืน สายการบิน: อัตทาน่า

ราคาเริ่มต้นเพียง: 34,888 บาท pv

ทัวร์ตุรกี เที่ยวชมอิสตันบูล อาบน้ำแร่ปามุคคาเล่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ขึ้นบอลลูนที่เมืองคัปปาโดเกีย เที่ยวเมืองอัสตาน่า เมืองหลวงแห่งยุคอนาคต รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 10 , 17 , 24

เดือนพฤษภาคม 2561 : 1 , 8 , 15 , 22 , 29

EU:00578 ทัวร์เอ็นจอย อังกฤษ

ประเทศ: ยุโรป ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: โอมานแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 39,900 บาท VT

ทัวร์อังกฤษ ** บินแบบไม่เหนื่อยบินเช้าถึงเย็น แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง ไม่ต้องลางานเยอะ ก็เที่ยวอังกฤษลัน้ ลาได้ บินสู่แมนเชสเตอร์กลับที่กรุงลอนดอน มีเวลาช้อปปิ้ งสำหรับแฟนลูกหนังทีมแมนเชสเตอร์และ ช้อปปิ้ง Bicester Village Outlet พร้อมทานเป็ดย่างต้นตำรับร้านดังโฟร์ซีซัน่ ** รายละเอียด..

24 - 29 เมษายน 2561

08 -13 พฤษภาคม 2561

29 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 2561

26 มิถุนายน - 01 กรกฏาคม 2561

VN:00085 ทัวร์เวียดนาม Touching Haong Sapa

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยไลอ้อน แอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 12,888 บาท ZG

ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย – ลาวไก – เมืองซาปา - ภูเขาฮามรอง - ตลาด LOVE MARKET เมืองซาปา - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - SILVER WATER FALL (นํ้าตกสีเงิน) - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองฮาลอง- ตลาดฮาลอง NIGHT MARKET ฮาลอง เบย์ - ถํ้าสวรรค์ - เกาะไก่ชน รายละเอียด..

กุมภาพันธ์ 2561 : 02, 09 /// มีนาคม 2561 : 02, 09, 16, 23

เมษายน 2561 : 06, 13, 20, 27

พฤษภาคม 2561 : 04, 11, 18

มิถุนายน 2561 : 08, 22

VN:00084 ทัวร์เวียดนาม Double Fansipan

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: แอร์เอเซีย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,888 บาท ZG

ทัวร์เวียดนาม เมืองฮานอย - จัตุรัสบาดิงห์ - สุสานโฮจิมินห์ - ทำเนียบประธานาธิบดี - บ้านพักลุงโฮ - วัดเจดีย์เสาเดียว - เมืองซาปา - ตลาด LOVE MARKET หมู่บ้าน CAT CAT - SILVER WATER FALL (นํ้าตกสีเงิน) - กระเช้าไฟฟ้า - เขาฟานซิปัน เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน - เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน - ถนน 36 สาย รายละเอียด..

มีนาคม 2561 : 1, 9, 16, 17, 23, 24, 30

เมษายน 2561 : 5, 14, 15, 16, 29

พฤษภาคม 2561 : 4

มิถุนายน 2561 : 8, 15, 22, 29

VN:00083 ทัวร์เวียดนาม Halong Floting

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 3 วัน 2 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 9,888 บาท ZG

ทัวร์เวียดนาม ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET ท่าเรือโห่งไก - ฮาลอง เบย์ – ถํ้าสวรรค์ - เกาะไก่ชน – นั่งกระเช้า2ชั้น นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL - เมืองฮานอย - ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกนํ้า - ถนน 36 สาย จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561 : 2 , 9 , 16 , 23

เดือนเมษายน 2561 : 6 , 13 , 15 , 20

เดือนพฤษภาคม 2561 : 4 , 18

CH:00077 ทัวร์จีน SHANGHAI คุกกี้เสี่ยงทาย

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 17,899 บาท SS

ทัวร์จีน หาดไว่ทาน-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง ร้านผ้าไหม-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) เซี่ยงไฮ้-อูเจิ้น-ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น-อูเจิ้นเซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว ย่านซินเทียนตี้-โชว์กายกรรม ERA สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า , รถรับ-ส่ง พร้อมไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ) รายละเอียด..

เดือนเมษายน 2561 : 20 , 27

เดือนพฤษภาคม 2561 : 4 , 11 , 25

เดือนมิถุนายน 2561 : 1 , 8 , 15 , 22

CH:00074 ทัวร์จีน TWO TONE ไห ทอง คำ

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 6 วัน 4 คืน สายการบิน: การบินไทย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 19,899 บาท SS

ทัวร์จีน ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังต้อง ห้ามกู้กง ร้านไข่มุก กายกรรมปักกิ่ง ร้านหมอนยางพารา พระราชวังฤดูร้อน ร้านหยกกำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิกรังนก ร้านผีเซี๊ยะ ตลาดรัสเซีย ปักกิ่ง นั่งรถไฟความเร็วสูง มหานครเซี่ยงไฮ้ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง ลอดอุโมงค์เลเซอร์ รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

CH:00072 ทัวร์จีน ZHANG JIAJIE SPRING FEVER

ประเทศ: จีน ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: ไทยสมาย

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,777 บาท ZG

ทัวร์จีน สัมผัสกับแกรนด์แคนยอนเมืองจีน ข้ามสะพานแก้วข้ามหุบเขาที่ยาวที่สุดในโลก นั่งกระเช้าชมวิวสู่เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน ชมความยิ่งใหญ่ของ ถ้ำประตูสวรรค์ ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ และ ถนนคนเดินซีปู้เจีย พิเศษ !!! เมนูพิเศษ ปิ้งย่างเกาหลี สุกี้เห็ด รายละเอียด..

เดือนมีนาคม 2561

เดือนเมษายน 2561

เดือนพฤษภาคม 2561

เดือนมิถุนายน 2561

AU:00025 ทัวร์ออสเตรเลีย BEAUTIFUL IN MELBOURNE

ประเทศ: ออสเตรเลีย ระยะเวลา: 5 วัน 3 คืน สายการบิน: เจ็ตสตาร์แอร์เวย์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 31,999 บาท ZG

ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น GREAT OCEAN ROAD พอร์ตแคมเบลล์ TWELEVE APOSTLES เมลเบิร์น ดันดีนองส์ สถานีรถไฟจักรไอน้ำ สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK เกาะฟิลลิป PHILLIPS ISLAND NATURE PARK อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ) รายละเอียด..

10 – 14 เมษายน 2561

08 – 12 พฤษภาคม 2561

VN:00080 ทัวร์เวียดนาม FLORA FRESH DALAT NHATRANG

ประเทศ: เวียดนาม ระยะเวลา: 4 วัน 3 คืน สายการบิน: เวียดเจ็ทแอร์

ราคาเริ่มต้นเพียง: 11,888 บาท ZG

ทัวร์เวียดนาม กรุงเทพฯ – เมืองญาจาง - วัดลองเซิน - เจดีย์โพนากา - ตลาดญาจาง นั่งกระเช้ามข้ามทะเล - วินเพิร์ล แลนด์ - เมืองดาลัท - ไนท์มาร์เก็ต ดาลัท - น้ำตก DATANLA - นั่งรถราง ROLLER COASTER- นั่งกระเช้าไฟฟ้า – วัดตั๊กลัม- พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า รายละเอียด..

มกราคม 2561 : 12, 19, 25

กุมภาพันธ์ 2561 : 02, 09

มีนาคม 2561 : 09, 16, 30

เมษายน 2561 : 06, 13, 20, 27

รวมทั้งหมด398